Privacybeleid

Omgang met persoonsgegevens

 • VSV Zoetermeer, gaat zorgvuldig om met toevertrouwde persoonsgegevens.
 • VSV Zoetermeer werkt volgens de principes van dataminimalisatie. Dat wil zeggen dat het niet méér persoonsgegevens verzamelt en verwerkt dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. 
 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, anders dan in deze privacyverklaring gemeld.
 • VSV Zoetermeer verwijdert persoonsgegevens uit systemen zodra ze niet meer nodig zijn, behalve in het geval van archivering. Op verzoek zullen persoonsgegevens worden verwijderd, behoudens wettelijke verplichtingen tot bewaren van gegevens.
 • VSV Zoetermeer draagt zorg voor up-to-date en up-to-standard beveiliging van persoonsgegevens en vereist dat ook van leveranciers. Van leveranciers wordt vereist dat ze aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ledenadministratie en cliënten/patiëntenadministratie

 • VSV Zoetermeer legt een beperkt aantal gegevens van de leden vast in haar ledenadministratie. Deze gegevens zijn door het lid zelf aangemeld (naam, functie en organisatie, contactgegevens). Deze gegevens worden louter gebruikt voor verenigingsgebonden activiteiten.
 • VSV Zoetermeer verzamelt, als zodanig, geen cliënten/patiëntengegevens. De leden van het VSV Zoetermeer zijn binnen hun eigen organisatie verantwoordelijk voor het verwerken van cliënt/patiëntgegevens conform de AVG.

Financiële administratie

 • VSV Zoetermeer legt contactgegevens van haar leden vast in de financiële administratie ten behoeve van de betaling van de contributie. In de financiële administratie van VSV Zoetermeer worden uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens vastgelegd. 

Website VSV Zoetermeer (www.vsvzoetermeer.nl)

 • Op het publieke deel van de website van VSV Zoetermeer worden geen persoonsgegevens vastgelegd. 
 • Op het besloten deel van de website zijn relevante persoonsgegevens van de leden alleen via een inlog toegankelijk voor leden waarbij, voorafgaand aan het verstrekken van login-gegevens, wordt geverifieerd of een persoon bij een lid werkzaam is. 

Cookiedisclaimer

 • VSV Zoetermeer maakt geen gebruik van cookies en/of trackers.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

 • VSV Zoetermeer heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming omdat beperkt (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt.

Tot slot

 • Mocht u het niet eens zijn met bovenstaande privacyverklaring van VSV Zoetermeer of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan secretaris@vsvzoetermeer.nl